Etiquetas

viernes, 30 de marzo de 2012

NORMAS QUE REGULAN A PARTICIPACIÓN NAS ELECCIÓNS DOS MEMBROS DOS CONSELLOS PARROQUIAIS


O Consello Parroquial é o representante da parroquia, en tal condición, terán o carácter de autoridade no cumprimento dos seus cometidos.

Artigo 1.- Tal e como se recolle no Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Silleda, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o luns 12 de decembro de 2011, cada Consello Parroquial estará composto por :

Presidente: un/unha veciño/a da parroquia.

Vicepresidente, que actuará así mesmo como Secretario: un/unha veciño/a da parroquia.

Vogais: ata un máximo de cinco veciñas ou veciños da parroquia, amais de representantes das entidades de participación cidadá legalmente constituídas, inscritas no Rexistro Municipal, que teñan como único ámbito de actuación a parroquia.

Os membros do Consello Parroquial serán elixidos pola Asemblea Parroquial, constituída por todos os veciños e veciñas da parroquia maiores de 18 anos, incluídos no censo municipal. O candidato con maior número de votos será Presidente, o segundo vicepresidente e os sucesivos vogais.
En caso de incapacidade, renuncia ou falecemento, os cargos serán substituídos por aquelas persoas que ocupasen a suplencia,no caso de que non houbese suplentes, o posto so sería restituído a proposta da Asemblea Parroquial.
O cese dos membros do Consello Parroquial antes do esgotamento do seu mandato farase a proposta da Asemblea Parroquial, por maioría dos asistentes dos asistentes á Asemblea.

Cada parroquia constitúe unha circunscrición, na que se elixe o número de representantes do Consello Parroquial, que resulte da aplicación da seguinte recomendación da Concellaría de Participación Cidadá: :

Representantes
Ata  100  residentes  
2
De 101 a  250 residentes  
3
De 251 a 500  residentes
4
A partir de 501 residentes
5

Aos que se poderán unir un  representante elixido en asemblea  por cada un dos colectivos que teñan enderezo social e dinamicen socialmente a parroquia.
No suposto de que nalgunha parroquia  non se  presentasen representantes para formar o Consello Parroquial, a Asemblea Parroquial propoñerá para elección o número de veciños ou veciñas recomendado para tal representación; se estes rexeitasen a escolla, a parroquia poderá recorrer aos representantes propostos polos colectivos con sede na mesma a fin de establecer o órgano interlocutor co Concello e coas competencias atribuídas ao mesmo recollidas no artigo 32 do Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Silleda.


Artigo 2.- Requisitos para ser elector e elixible

1º .-Ter  cumpridos 18 anos.
2º.- Estar inscrito/a no Padrón Municipal como veciño/a da parroquia.


Artigo 3.- Requisitos para presentarse:

1º.- Cumprir os requisitos mencionados no parágrafo anterior.
2º.- Non ter sido desposuído/a do dereito de sufraxio pasivo.
3º.- Comunicación por escrito a Concellaría de Participación Cidadá.
4º.- Comunicación verbal ou por escrito  á  Mesa 5 minutos antes de dar comezo a votación.

Son inelexibles o alcalde ou alcaldesa amais os concelleiros e concelleiras.


Artigo 4.- Lugar e forma da votación:

As eleccións terán lugar no Local Social de cada parroquia no día da semana que se determine polo Concelleiro de Participación Cidadá, a convocatoria será realizada cunha antelación de 7 días.
 Deixarase un mínimo de 3 horas para a votación, que se realizará  nunha urna colocada ao efecto.

A Mesa estará constituída da seguinte maneira:

Presidente/a: Un/ha veciño/a da parroquia, elixido por sorteo entre o padrón municipal de residentes na parroquia, con comunicación previa por parte do Concello.
1º  Vogal: Un/ha veciño/a da parroquia, elixido por sorteo entre o padrón municipal de residentes na parroquia, con comunicación previa por parte do Concello.
2º Vogal: Un/unha  traballador/a  municipal.
Para o caso de Presidente/a e 1º vogal sortearanse tamén dous suplentes para cada posto.
De non asistiren as persoas ás que lles tocase a devandita responsabilidade por sorteo, excepcionalmente exercerá as funcións o Concelleiro de Participación Cidadá.

Artigo 5.- Duración

Cada catro anos renovaranse todos os membros do Consello Parroquial, seguindo os tempos da lexislatura a nivel municipal, limitándose a tres o número de períodos consecutivos de pertenza a este órgano, e a seis os descontinuos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario